Alege limba romana english

Teatrul Ion Creangă cu sediul în București, Str. G-ral Constantin Budișteanu, nr. 24, sector 1, anunţă organizarea unui concurs în data de 29.05.2017 pentru ocuparea unor posturi vacante de:

- Actor teatru (S) grad II – din cadrul Compartimentului Artistic – 2 posturi;

- Actor teatru (S) debutant - din cadrul Compartimentului Artistic – 6 posturi;

Concursul se va desfășura astfel:

 • Proba practica va avea loc în data de 29.05.2017 și 30.05.2017, începând cu ora 10,00;
 • Proba interviului va avea loc în data de 07.06.2017, începând cu ora 10,00;

Tematica Proba practica:

 • Interpretarea unui monolog dramatic/comic;
 • Interpretarea unei poezii;
 • Interpretarea unui moment muzical și coregrafic;

Mențiuni: 

Durata probei susținute de către candidat va avea maxim 10 minute;

Comisia își rezervă dreptul de a întrerupe candidatul și/sau de a solicita susținerea unui alt moment din cele menționate în tematică;

În funcție de numărul de candidați, la concursul organizat pentru posturile de Actor, proba practică și interviul se poate derula pe o perioadă mai lungă de timp, ce va fi anunțată imediat după selecția dosarelor.

Concursul se organizează în condiţiile respectării prevederilor Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora prevăzut în anexa la Dispoziţia Primarului General nr. 1736/2015 precum şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.  

Condiţii generale necesare pentru ocuparea postului:

 • să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state member ale Uniuniii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic și domiciliul in România;
 • să cunoască limba română, scris si vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • să aibă capacitatea deplină de exercițiu;
 • să aibă o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții  specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Actor (S) grad II:

 • studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licență în domeniul artistic: Facultatea de Teatru, Artă Teatrală, artele spectacolului (actorie);
 • vechime în muncă: minim 6 luni;
 • vârsta maximă: 40 ani;
 • limbi străine: cunoașterea cel puțin a unei limbi straine de circulație internațională, preferabil limba engleză – nivel mediu;
 • simț artistic dezvoltat, imaginație, expresivitate, creativitate, spontaneitate,  putere de comunicare, dicție, aptitudini muzicale și de dans, lucru în echipă;
 • capacitatea de a interpreta o gamă diversă de roluri în spectacole de teatru care se adresează copiilor, tinerilor, precum și spectatorilor maturi;
 • capacitatea de a realiza programe proprii, recitaluri actoricești care se adresează copiilor;

Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Actor (S) debutant:

 • studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licență în domeniul artistic: Facultatea de Teatru, Artă Teatrală, artele spectacolului (actorie);
 • vechime în muncă: nu este necesar;
 • vârsta maximă: 30 ani;
 • limbi străine: cunoașterea cel puțin a unei limbi straine de circulație internațională, preferabil limba engleză – nivel mediu;
 • simț artistic dezvoltat, imaginație, expresivitate, creativitate, spontaneitate,  putere de comunicare, dicție, aptitudini muzicale și de dans, lucru în echipă;
 • capacitatea de a interpreta o gamă diversă de roluri în spectacole de teatru care se adresează copiilor, tinerilor, precum și spectatorilor maturi;
 • capacitatea de a realiza programe proprii, recitaluri actoricești care se adresează copiilor;

Documente necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată managerului instituției;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi /sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; adeverinta care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
 7. curriculum vitae;
 8. 1 fotografie;

Copiile documentelor menționate se prezintă personal, însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către Biroul Birou Resurse Umane, Contencios, Securitatea si Sănătatea Muncii.

Înscrierile la concurs si depunerea dosarelor complete cu actele menționate se vor face la sediul Teatrului Ion Creangă din Str. G-ral Constantin Budișteanu, nr. 24, sector 1, București -  Birou Resurse Umane, Contencios, Securitatea si Sănătatea Muncii, în perioada 04.05.2017 – 18.05.2017 între orele 09.00 – 15.00.

Pentru informaţii suplimentare puteti să ne contactaţi la tel: 021/317 11 69 interior 18, persoana de contact: Agarici Oana.

_________________________________________________________________________________________

Următoarele documente pot fi descărcate de aici:

ANUNT CONCURS ACTOR S II şi ACTOR S debutant

Calendar Concurs Actor S II şi  Actor S debutant

Tematica şi Bibliografie

 

© Copyright 2014 Teatrul Ion Creanga