Alege limba romana english

1.  DESCRIEREA SERVICIULUI. DEFINIŢII

Aplicaţia mobilă PovesTic („Aplicaţia”) se află în folosinţa Teatrului Ion Creangă, cu sediul în Bucureşti, Str. General Constantin Budişteanu nr. 24, Sector 1, cod fiscal 4266510, cont nr. RO57TREZ70121G335000XXXX, deschis la Trezoreria Sectorului 1, instituţia detinând drepturile de proprietate intelectuală asupra conţinutului Aplicaţiei, fiind denumită în continuare deţinătorul Aplicaţiei.

Prin intermediul Aplicaţiei se asigură Utilizatorilor accesul la materiale audio constând în principal în spectacole audio pentru copii. Toate serviciile oferite în Aplicaţie sunt supuse Termenilor şi Condiţiilor. Prestarea serviciilor este gratuită/contra cost conform condiţiilor de mai jos.

Următorii termeni vor fi definiţi astfel:

Utilizator – orice persoană fizică care se înregistrează în Aplicaţie şi accesează conţinutul audio pus la dizpoziţie de către deţinatorul Aplicaţiei, indiferent dacă plasează sau nu o comandă pentru cumpărarea dreptului de redare a materialelor audio accesate;

Serviciu – furnizarea către Utilizator a accesului la materiale audio prin intermediul Aplicației conform opţiunilor Utilizatorului. Accesul la formatul integral al materialelor audio are loc contra cost, fiind condiţionat de furnizarea tuturor informaţiilor pentru efectuarea plăţii prin intermediul magazinului de aplicaţii mobile. Pentru accesul la Serviciu şi efectuarea plăţii utilizatorul va furniza toate datele solicitate de integratorul de plăţi (de exemplu nume, prenume, adresa, date identificare card bancar).

2.  ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

Pentru a beneficia de Serviciile oferite de Aplicaţie, utilizatorul se obligă şi garantează că furnizează date reale, exacte şi complete, astfel cum se solicită prin formularul de înregistrare.

Deţinătorul Aplicaţiei îşi rezervă dreptul (nu şi obligaţia) de a verifica autenticitatea datelor de înregistrare ale Utilizatorilor referitoare la existenţa acestora. Prin acceptarea termenilor şi condiţiilor („Termeni şi condiţii” sau „Termeni de Utilizare”), utilizatorul îşi exprimă acordul pentru eventualele verificări ce vor fi efectuate de administratorii Aplicaţiei ca măsură de siguranţă pentru realitatea şi exactitatea datelor furnizate.

În cazul în care se constată că informaţiile puse la dispoziţie de Utilizator sunt inexacte sau neconforme celor furnizate de organele în drept, deţinătorul Aplicaţiei îşi rezervă dreptul de a suspenda sau a sista accesul Utilizatorului în cauză la Serviciile Aplicaţiei şi de a refuza încercările curente sau viitoare de accesare a Serviciilor oferite în Aplicaţie.

Prin accesarea Aplicaţiei şi a Serviciilor puse la dispoziţie, Utilizatorul garantează că oferă deţinătorului Aplicaţiei date corecte, fiind unicul responsabil pentru informaţiile furnizate.

Având în vedere faptul că prin intermediul aplicaţiei deţinătorul acestuia furnizează Utilizatorului conţinut digital care nu este livrat pe suport material, iar furnizarea începe la solicitarea prealabilă a utilizatorului exprimată prin înscrierea datelor acestuia în aplicaţie, utilizatorul va pierde dreptul la retragere după ce a accesat serviciile furnizate prin intermediul aplicaţiei şi a acceptat termenii acesteia.

3. CONFIDENŢIALITATEA INFORMAŢIILOR

Aplicaţia asigură caracterul confidenţial al datelor şi informaţiilor transmise prin intermediul serverelor sale, sau stocate pe ele, precum şi a datelor cu caracter personal eventual solicitate Utilizatorilor la înregistrare.

Aplicaţia certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea Nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Accesarea Serviciilor în Aplicaţie presupune luarea la cunoştiinţă a drepturilor mai sus menţionate şi acordul că datele de contact să fie folosite de către deţinătorul Aplicaţiei în scopul trimiterii către Utilizator a confirmării achiţionării serviciilor, diverse oferte speciale, promoţii etc., dar numai cu acordul prealabil al acestuia.

Conform prevederilor Legii Nr. 677/2001 modificată şi completată privind protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date şi ale Legii Nr. 506/2004 modificată privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Aplicaţia se obligă să administreze în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate. Scopurile colectării datelor sunt: reclama, marketing şi publicitate, precum şi servicii de comunicaţii electronice.

Conform Legii Nr. 677/2001, utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: contact@teatrulioncreanga.ro. De asemenea, îi este recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei.

Aplicaţia utilizează metode şi tehnologii de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare şi depune toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru protejarea datelor cu caracter personal colectate.

Aplicaţia respectă informaţiile confidenţiale furnizate şi nu va vinde şi nu va închiria sau schimba listele de e-mailing sau datele clienţilor săi.

4. MODIFICĂRILE SERVICIULUI

Deţinătorul Aplicaţiei îşi rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, Serviciile puse la dispoziţie (în totalitate sau numai în parte). În acest caz, deţinătorul Aplicaţiei nu este răspunzător faţă de Utilizator sau faţă de o terţă persoană pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul Aplicaţiei.

5.PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoştinţă faptul că toată creaţia grafică, conţinutul Aplicaţiei şi materialele audio accesate sunt proprietatea Aplicaţiei. Fac excepţie informaţiile şi elementele grafice înregistrate de utilizatori, precum şi semnele grafice aparţinând altor entităţi.

Utilizatorul acceptă că Serviciile oferite în Aplicaţie folosite în orice software, conţin informaţii confidenţiale şi aflate sub drept de proprietate, fiind protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuală, industrială şi alte legi aplicabile.

Utilizatorul se obligă să nu reproducă, să nu copieze, să nu vândă sau să exploateze Serviciile, informaţiile şi/sau materialele audio la care are acces ca urmare a utilizării acestei Aplicaţii, în parte sau complet.

Utilizatorului îi este interzisă modificarea, copierea, închirierea, cedarea, împrumutul, vânzarea, distribuţia sau crearea unor materiale derivate bazate pe Serviciile sau programele folosite în cadrul Aplicaţiei.

6. RĂSPUNDERE

Utilizatorul declară în mod expres că acceptă următoarele condiţii:

1. Utilizarea Serviciilor puse la dispoziţie în Aplicaţie se face pe propria răspundere. Deţinătorul Aplicaţiei este absolvit în mod expres de orice răspundere, inclusiv, dar nu limitat la garanţiile indirecte de vânzare sau de conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop.

2. Deţinătorul Aplicaţiei nu oferă nici o garanţie că:

  • Serviciile împlinesc toate cerinţele Utilizatorilor;
  • Serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
  • Erorile de program vor fi corectate.

7. LIMITELE RĂSPUNDERII

Utilizatorul acceptă în mod expres că deţinătorul Aplicaţiei nu va fi răspunzător pentru nici un fel de daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă deţinătorul a fost anterior informat despre posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:

- utilizarea sau imposibilitatea utilizării Serviciilor Aplicaţiei;

- acces neautorizat sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;

- declaraţii sau acţiuni ale unei terţe părţi asupra Serviciilor Aplicaţiei;

- orice altă problemă legată de Serviciile Aplicaţiei.

8. NOTIFICARI ŞI COMUNICĂRI

Notificările/comunicările adresate Utilizatorilor vor fi făcute pe cale electronică, prin e-mail. Deţinătorul Aplicaţiei poate face notificări privind schimbarea Termenilor şi Condiţiilor sau alte chestiuni prin afişarea de înştiinţări către Utilizatori în mod general, pe site-ul www.teatrulioncreanga.ro sau în Aplicaţie.

9. FORŢA MAJORĂ

Aplicaţia nu este obligată a se conforma obligaţiilor prevăzute în Termenii de Utilizare ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, alte acţiuni/ inacţiuni de către administratorii Aplicaţiei.

10. LEGEA APLICABILĂ

Prin accesarea acestei Aplicaţii, Utilizatorul acceptă că acest contract şi orice dispută legată de el sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti române competente.

Aplicaţia nu oferă garanţia că această Aplicaţie, Serviciile şi conţinutul său se supun legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează această Aplicaţie din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor ţării în care se află.

11. CLAUZE FINALE

Termenii de Utilizare reprezintă acordul părţilor şi reglementează folosirea de către Utilizator a Serviciilor Aplicaţiei, înlocuind orice acord precedent dintre Utilizator şi deţinătorul Aplicaţiei.

În cazul în care, ulterior lansării Aplicaţiei, vor fi implementate Servicii suplimentare puse la dispoziţie în Aplicaţie, aceste Servicii vor fi supuse aceloraşi reguli şi condiţii cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiţii distincte de prezentele.

Prin accesarea şi înscrierea datelor dvs. în această Aplicaţie acceptaţi condiţiile de mai sus şi sunteţi de acord că acesta are valoarea unui contract, acceptat în mod tacit, între Utilizator şi deţinătorul Aplicaţiei. În cazul în care nu doriţi să fiţi angajaţi şi să respectaţi regulile descrise mai sus, vă rugam să nu folosiţi Serviciile puse la dispoziţie de această Aplicaţie.

© Copyright 2014 Teatrul Ion Creanga